Tengerjáró Kft. (továbbiakban Tengerjáró) (székhelye: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1., iroda: 1052 Budapest, Aranykéz u. 4-8., adószáma: 10756001-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-166278, nyilvántartási száma:

U-000559) az alábbiakban a 281/2008 (XI.28.) Kormányrendelet 13. §-ának megfelelően közzéteszi általános üzleti feltételekről szóló tájékoztatóját. Engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatás felügyeletét ellátó

hatóság megnevezése:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály. Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919.

Jelen utazási feltételeken kívül, a Royal Caribbean Cruises Ltd. saját katalógusaiban megjelentetett rendelkezései is érvényesek (különös tekintettel a „Foglalási Feltételekre”), melyek szintén szerves részét képezik jelen utazási szerződésnek. Az utazási szerződésre a Royal Caribbean Cruises Ltd. katalógusaiban, az utazási szolgáltatásról szóló visszaigazolásban, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv

6:254.§, az utazási szerződésekre vonatkozó 80/2014. (III.14.) Korm. sz. rendelettel módosított 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet rendelkezései, illetőleg a jelen utazási feltételekben foglaltak irányadóak.

Ugyanezen utazási feltételek alkalmazandók abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállás szolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb egyedi szolgáltatás képezi. Az iroda fent tartja a jogot, hogy a tájékoztatókban foglaltaktól – kivételesen, indokolt esetben – eltérjen. A Tengerjáró Kft. ajánlatait a Royal Caribbean Cruises Ltd. online rendszerében szereplő árak alapján készíti el, ahol a részvételi díjak EUR-ban ill. USD-ban vannak meghatározva. Az utasnak lehetősége van a megadott részvételi díj valutában történő befizetésére, vagy a befizetés napján érvényes Erste bank valuta eladási árfolyamon forintban történő befizetésére. Az ajánlat kiadása és a tényleges befizetés közötti árfolyamváltozást a Tengerjáró jogosult áraiban érvényesíteni.

1. A szerződés megkötése

1.1. Az utas a Tengerjáró utazási szolgáltatásait bármely Tengerjáró utazást értékesítő (utazást szervező vagy utazást közvetítő) irodában megrendelheti. Az utazási szerződés érvényesen az utasok és a Tengerjáró között akkor jön létre – a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint –, amikor az utas által megrendelt utazási szolgáltatások megjelölését, a teljesítés időpontját, az ellenértékét és a fizetési határidőt rögzítő, az utazási iroda által kiállított visszaigazolást/utazási szerződést az utas aláírta, és az utazási iroda az utas által megrendelt utazási szolgáltatásokat az utas foglalási számának közlésével visszaigazolta. Jogi személy esetében az aláírási jogosultsággal rendelkező személy aláírása szükséges, amely jogosultságát aláírási cím példánnyal köteles igazolni. Ha Tengerjáró a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha Tengerjáró az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését Tengerjáró bármikor visszamondhatja és a befizetett előleget visszafizeti.

1.2. Ha az utas nem személyesen jár el, (jelentkezés, előlegfizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létre hozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az utas (megbízó)

és közte létrejött jogviszonyt Tengerjáró felé szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni.

Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, a Tengerjárót ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes jogi és anyagi felelősséggel tartozik.

1.3. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas köteles erről az utazási vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az utas olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek.

1.4. Tengerjáró az utazás megkezdése előtt legalább hét nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor – az utast [a b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét] írásban tájékoztatja a következőkről:

a) az utazásszervezőnek az utazás célállomásán található magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselőjének nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az utas számára az utazási vállalkozóval történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az utas szükség esetén segítségért fordulhat,

b) kiskorú külföldi utazásainak vagy tartózkodásának esetében a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről,

c) az utas által igénybe vehető biztosításokról,

d) az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, valamint az utas által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről (pl. utas osztályok, hajón kabin vagy hálóhely, vonaton hálófülke).

1.5. Tengerjáró a tájékoztatóban foglaltaktól való – kivételesen indokolt esetekben – eltérés jogát kifejezetten fenntartja, és vállalja, hogy a változásokat a szerződés megkötése előtt az utassal írásban közli. A Tengerjáró

által korábban közzétett adatokban történt esetleges változásokról, mint pl. az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan Tengerjáró írásban tájékoztatót küld az utazás előtt, vagy személyesen közli azokat az utassal.Tengerjáró fenntartja a jogot a kabin (szálláshely) kategórián belüli változtatására, rendkívüli esetekben.

1.6. A lefoglalt út részletes leírása, a visszaigazolás/utazási szerződés tartalma, a Royal Caribbean Cruises katalógusainak feltételei, és ezen utazási feltételek az utazási szerződés tartalmát képezik úgy a katalógusokban, mint a más módon közzétett utazási szolgáltatásokra történő szerződéskötés esetén.

1.7. Az utas haladéktalanul köteles tájékoztatni az utazásszervezőt arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta.

2. Szolgáltatások, részvételi díj, fizetési feltételek

2.1. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások (alapszolgáltatások és járulékos szolgáltatások) díját, a Tengerjáró szervezési költségét, továbbá az árrés ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díj nem tartalmazza a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terheket (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, kikötői és repülőtéri illeték). Amennyiben a szerződő fél jogi személy és nem végfelhasználó, úgy az áfatörvény értelmében az idegenforgalmi szolgáltatás árára +27% általános forgalmi adót kell felszámítani, mely összeget a meghirdetett részvételi díjak ára nem tartalmaz. A kedvezmények a Tengerjáró saját szervezésű, teljes árú utazásai alapszolgáltatásainak díjából érvényesíthetők. A kedvezmények nem vonatkoznak a kedvezményes ajánlatokra, a járulékos szolgáltatásokra (illeték, felárak, vízumdíjak, biztosítások), valamint repülőjegy megrendelésre. Tengerjáró által meghirdetett kedvezményes ajánlatok és a különböző kedvezmények nem vonhatók össze. Tengerjáró fenntartja magának a jogot, hogy esetenként kedvezményes akciókat hirdessen meg olyan árakon, amelyek katalógusában nem szerepelnek. Ez nem módosítja a már előleggel vagy teljesen befizette díjú utazások mindkét fél (utas és Tengerjáró) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötésben meghatározott részvételi díj.

2.2. Árváltoztatás: Tengerjáró legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 naptári nappal a részvételi díjat felemelheti. Áremelésre kizárólag szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, kikötői és repülőtéri illeték, stb) vagy deviza (az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti) forintárfolyamának változása

miatt kerülhet sor. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. A díjemelés indokát az

utassal a díjemeléssel egyidejűleg írásban közölni kell. Ha a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, az utast erről haladéktalanul értesíteni kell, és az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől és Tengerjáró a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti. Amennyiben az utas elfogadja a változtatásokat, úgy a változásnak megfelelően a felek módosítják a szerződésüket.

2.3. Jelentkezéskor a részvételi díj 40%-át kell előlegként befizetni. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj megfizetését az utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt 45 nappal igényelheti, kivéve, ha a

hajótársasággal, légitársasággal vagy külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség, pl. az ünnepi hajóutak és a Celebrity Xpedition útjai, ahol 90 nap. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 45. (90.) naptári napon belül történik, akkor a részvételi díj 100%-át kell befizetni Tengerjáró számlájára.

Egyéni utazás esetén az utasnak az alábbi lemondási költség/bánatpénz megfizetése mellett bármikor jogában áll az utazást lemondani. A fizetendő összeg, a részvételi díj százalékában:

• opció elfogadása előtt nincs

 3-5 éjszakás utak esetén

• 89-60 nappal indulás előtt: 25 EUR vagy 35 USD/fő*

• 59-35 nappal indulás előtt: 80 EUR vagy 100 USD/fő*

• 34-8 nappal indulás előtt: 50%

• 7-0 nappal indulás előtt: 100%6 éjszakás vagy hosszabb utak esetén

• 89-60 nappal indulás előtt: 50 EUR vagy 70 USD/fő*

• 59-45 nappal indulás előtt: 200 EUR vagy 250 USD/fő* (6-9 éj), 360 EUR vagy 450 USD/fő* (10 éj vagy hosszabb)

• 44-35 nappal indulás előtt: 25%

• 34-8 nappal indulás előtt: 50%

• 7-0 nappal indulás előtt: 100%

 

Kiemelt, ünnepi időszakok és a Cruise-túrák esetén

• 89-60 nappal indulás előtt: 80 EUR vagy 100 USD/fő* (3-5 éj), 200 EUR vagy 250 USD/fő* (6-8 éj) 360 EUR vagy 450USD/fő* (9 éj vagy hosszabb)

• 59-45 nappal indulás előtt (3-5 éj): 25% vagy min. 80 EUR vagy 100 USD/fő*

* 59-35 nappal indulás előtt (6 éj vagy hosszabb, ill. Cruise-túrák): 50%

* 44-35 nappal indulás előtt (3-5 éj): 50%

• 34-15 nappal indulás előtt: 75%

• 14-0 nappal indulás előtt: 100%

 

A Celebrity Xpedition hajóútjai esetén

• 89-35 nappal indulás előtt: 360 EUR vagy 450 USD/fő*

• 34-15 nappal indulás előtt: 50%

• 14-0 nappal indulás előtt: 100%

* vagy az annak megfelelő forint összeg

Lemondás esetén a lemondási költség/bánatpénz-köteles rész nem tartalmazza a fakultatív programok, a fakultatív ellátás és a kikötői/repülőtéri  illeték összegét. Az útlemondási biztosítás teljes összege vissza nem téríthető. A diszkont légitársaságok járataira szervezett utak esetén a repülőtéri illeték része a lemondási költség/bánatpénz-köteles részvételi díjnak!

Csoportos hajóutakra egyéni, speciális foglalási- és lemondási feltételek vannak érvényben.

Az Azamara Club Cruises hajóútjaira eltérő útlemondási feltételek érvényesek, melyek szintén szerves részét képezik jelen utazási szerződésnek. A hajóutak, menetrend szerinti repülőjegyek módosítása, törlése vagy a hajóút, repülőjegy árának esetleges visszatérítése az adott hajótársaság, ill. légitársaság szabályozása és a kifizetett díjtétel feltételei szerint történik.

Jegyvásárláskor a nem visszatéríthető repülőjegyek mellé ajánljuk fakultatív útlemondási biztosítás megkötését.

Átfoglalás (pl. kabin csere vagy indulási időpont változtatása) esetén, amennyiben a módosítás 90 nappal indulás előtt történik, a módosítási díj 45 EUR/kabin. Indulás előtti 89. naptól a módosítás lemondásnak minősül,és a 2.3. pontban írt lemondási feltételek irányadóak. 

Névmódosítás: a foglaláshoz az útlevél szerinti nevet és pontos születési dátumot kell megadni. Bármilyen módosítás vagy névcsere esetén, amennyiben az adott hajóútra vonatkozó foglalásokat a hajótársaság még nem zárta le, és a változtatást engedélyezi, a módosítás díja indulás előtti 14. napig 45 EUR/fő. Névcsere esetén egy névnek egyezni kell az eredeti foglalásban szereplőkkel.

2.4. Amennyiben a 2.3. pontban megjelölt időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, Tengerjáró külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől, és azt tárgytalannak tekintheti. Az utas ez esetben köteles Tengerjárónak a szerződés 2.3. pontjában közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás lemondásra vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni.

2.5. Tengerjáró a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító elektronikus jegyet ad át/küld meg az utasnak. Előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel lehet igénybe venni.

2.6. A fenti lemondási feltételektől való eltérés esetében egyedi lemondási feltételek lépnek életbe, melyekről Tengerjáró az utast előzetesen értesíti.

2.7. Tengerjáró fenti esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból, illetve az utas által befizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására, ill. megtartására. A fennmaradó összeg az utast illeti. Amennyiben az utas által befizetett összeg nem fedezi a Tengerjáró 2.3. pontban megállapított költségeit, az utas köteles a különbözetet a lemondás időpontjától számított 8 napon belül Tengerjárónak megfizetni. A lemondás, illetve közlésének elmaradása esetén a teljes részvételi díj hátralékát az utazás megkezdésének időpontjától számított 8 napon belül az utas a Tengerjárónak köteles megtéríteni. Ha az utas bankkártyával fizette ki a részvételi díjat, és az út lemondásra kerül, akkor a lemondási feltételek szerinti visszatérítésből a bankkártya kezelési költsége levonásra kerül.

2.8. Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkező házastársa, gyermeke, szülője vagy testvére lemond, a lemondás miatt a 2.3. pont szerinti lemondási díjat/bánatpénzt tartoznak megfizetni.

2.9. A Tengerjáró által a www.rccl.hu oldalon vagy szórólapokon meghirdetett egyéni és csoportos ajánlatok a szabad helyek függvényében vagy visszavonásig érvényesek.

2.10. A hajótársaságok speciális árképzése miatt a katalógusokban, ill. a www.rccl.hu oldalon feltüntetett árak csupán tájékoztató jellegűek. A hajótársaságok fenntartják a jogot az árak értesítés nélküli módosítására. A kiválasztott hajóútra vonatkozóan mindenkor a hajótársaságok foglalási rendszerében található árakat kell érvényesnek tekinteni. Hivatalos ajánlatnak csak az ajánlatkérést követően elkészített, konkrét hajóútra vonatkozó és opciós foglalást is tartalmazó írásbeli ajánlat minősül.

3. Utas elállása és módosítás joga

3.1. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat.

3.2. Amennyiben az utas azért áll el, mert a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, vagy Tengerjáró az utazási szerződésben foglaltakat rajta kívül álló okokból lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott,

a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

3.2 Ha a fenti bekezdés a) pontja szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, Tengerjáró köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a fentieken túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha

a) vis maior), vagy

b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot  nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

3.3. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely  az utazási szerződés megkötését követően a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, Tengerjáró köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, Tengerjáró köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

Ebben az esetben az utas

a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy

b) elállhat a szerződéstől.

Ha az utas a fenti bekezdés b) pontja alapján áll el a szerződéstől, Tengerjáró köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.

4. Az Utazási vállalkozó elállása

4.1. Tengerjáró legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat az utazási szerződéstől.

Ha Tengerjáró nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az utas a) az az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő  szolgáltatásra tarthat igényt, vagy b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles. Ha a fenti bekezdés a) pontja szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, Tengerjáró köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a fentieken túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha

a)az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy

b)a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot  nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

5. Hibás teljesítés

5.1. Tengerjáró felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Nem megfelelően teljesített szerződés esetén Tengerjáró köteles a díjat arányosan leszállítani.

5.2. Ha Tengerjáró az utazás megkezdését követően a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen rész szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át.

5.3. Ha Tengerjáró ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, Tengerjáró köteles az utast az utazás kiinduló helyére szállítani, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni.

5.4. Tengerjáró nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

5.5. Tengerjáró felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelem díjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,

b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

c) vis maior esetén.

Tengerjáró az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresében korlátozza.

5.6. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

5.7. Az Utazási Szerződés hibás teljesítése esetén az utas köteles kifogását haladéktalanul bejelenteni az utaskísérőnek/helyszíni szolgáltatónak. A kifogás késedelmes és nem szerződésszerű előterjesztéséből eredő károkért az utas felelős (Ptk. 6:162§).

Az utaskísérő/helyszíni szolgáltató az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette.

Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni. Az utas kifogásait, az utazás tényleges befejezését követő 15 napon belül jogai érvényesítése érdekében köteles írásban a Tengerjáró tudomására hozni. Amennyiben az utas kifogásait nem közölte a helyszínen orvoslás vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az utazásszervező mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól.

6. Vis maior

6.1. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért,

módosulásáért Tengerjáró felelősséget nem tud vállalni, kártérítési kötelezettséggel nem tartozik, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik.

6.2. A katalógusban, illetve a honlapon található általános időjárási viszonyok tájékoztató jellegűek. Az iroda a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl.: hóhiány, szélvihar, hirtelen nagy mennyiségű csapadék) felelősséget nem vállal.

7. Repülőutakra vonatkozó rendelkezések A repülőutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy:

• a menetrend szerinti repülőjegyek módosítása, törlése vagy a repülőjegy árának esetleges visszatérítése az adott légitársaság szabályozása szerint történik,

• a repülőtársaságok utazási feltételei a Tengerjáróval kötött utazási feltételek részeivé válnak,

• előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy a repülőtársaság cseréjére sor kerülhet,

• az útipoggyász súlya légitársaságonként eltérő lehet, a túlsúlyért az utasnak a repülőtársaságok tarifa szerinti különdíját kell fizetnie,

• a repülőjárat kiesése, vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utasok szállításáról, esetleges elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodni,

• az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért, késésért Tengerjáró felelősséget nem vállal,

• a poggyászok késéséért, elveszéséért Tengerjáró felelősséggel nem tartozik.

Tengerjáró a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok átadásakor tájékoztatja az utast a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről.

Az Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_hu.htm A légitársasággal kapcsolatos kárigény az EU Bizottságának 261/2004. EK rendelete alapján érvényesíthető.

8. Útlevél, vízum, vám, deviza, és közegészségügyi rendelkezések

Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) valamint a fogadó ország beutazási szabályait, törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik. A Royal Caribbean Cruises Ltd. által kiadott „Foglalási Feltételek”-nek megfelelően várandós kismamák, akik az utazás megkezdéséig vagy az utazás tartalma alatt töltik be terhességük 24. hetét, a hajóúton nem vehetnek részt.

9. Biztosítás

9.1. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából Tengerjáró vagy közreműködője (pl. fuvarozó vállalat, légitársaság) átvette.

9.2. A részvételi díj nem foglalja magában a baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás díját.  Ez fakultatív jelleggel köthető.

Amennyiben a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást az utas a Tengerjáró közreműködésével köti meg, Tengerjáró köteles a biztosítási kötvényt, az adott termék szabályzatát, illetőleg a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot a kifizetett szolgáltatások igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utasnak átadni. Kárigény felmerülése esetén az utas közvetlenül jár el a biztosítótársasággal szemben. Az utasnak a biztosítás keretében meg nem térült kára tekintetében Ptk. szabályai az irányadóak.

9.3. Tengerjáró által szervezett hajóutak esetén a részvételi díj nem tartalmazza a kötelező jelleggel kötendő útlemondási biztosítást, melynek díja az utazás részvételi díjához automatikusan hozzászámolandó. Az útlemondási biztosítás díja a lemondási díj/bánatpénz-köteles részvételi díj 1,3%-a. Az útlemondási biztosítás szerződési feltételei szerint utazásképtelenségnek az alábbi esetek bizonyulnak: saját vagy közvetlen hozzátartozó halála, heveny megbetegedése, vagy balesete, feltéve ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor még nem álltak fenn. Az utas által fizetendő önrész a részvételi díj aktuális lemondási díj/bánatpénz összegének a 20% -a.

Az útlemondási biztosítás szerződési feltételei az utazási szerződés szerves részét képezik. Részletes tájékoztatás a biztosítási feltételekben. Az utazási szerződés feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az utazási szerződés Szerződője nyilatkozik arról, hogy a biztosítási feltételeket megismerte, és az abban foglaltakat magára és utastársaira vonatkozóan kötelezőnek fogadja el. Útlemondási biztosítás kizárólag a szerződés megkötésekor, az előleg befizetésével együtt köthető meg.

9.4. Tengerjáró tájékozatja a szerződő felet, amennyiben nem tesz eleget a hazaszállítására vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utas az igényének érvényesítése végett közvetlenül a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Biztosítóhoz fordulhat. A szolgáltatási tevékenység folytatásának szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Tv. 34.§ szerint részletesen tájékoztatjuk, hogy a Tengerjáró Kft. az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló többször ódosított 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, a 78/2005. (IV.28.) Korm. rendelet 3.§-ának megfelelően szerződést kötött a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Biztosítóval. A vagyoni biztosíték területi hatálya: a Tengerjáró Kft. által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás. A biztosítás kötvényszáma VBB/2017/071, kelte: 2016.10.13. A biztosítás kezdete: 2017.01.01., a biztosítás lejárata: 2017.12.31.10. Incentive vagy egyéb csoportos céges utazások ra vonatkozóan Tengerjáró az utazás megrendelőjével eseti szerződést köt, melynek feltételei a beszállítók egyedi, a csoportra vonatkozó feltételein alapulnak, így eltérhetnek a jelen utazási feltételektől.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Tengerjáró által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a Pp. általános szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.

11.2. Felek tudomásul veszik, hogy kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. Felek tudomásul veszik, hogy ha a szerződés nem jön létre, az a fél, aki az Együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét a szerződéskötési tárgyalások során megszegte, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

11.3. A Felek kizárnak minden szokást, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlatot, amelyet egymás között kialakítottak. Felek kizárják az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokást is.

11.4. Tengerjáró tájékoztatja az utast, hogy a vasúti személyszállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény alapján a Tengerjárót nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utasnál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. Tengerjáró az 1952. évi III. törvény (polgári perrendtartás) alapján nem jogosult az utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésére, képviseletére.

11.5. Az utazási feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezik a szerződés megkötésekor átadott/megküldött ”Hasznos tudnivalók”, ill. a hajótársaság „Foglalási Feltételei”. 11.6. A szerződésnek az utas rendelkezésére bocsátására vonatkozó, továbbá a 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).  A 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet 13. §-ban foglalt, az utazási csomag igénybevételére vonatkozó különös rendelkezések megsértése esetén a fenti hatóság jár el, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban:

Fttv.) meghatározott szabályok szerint, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett fogyasztót érint.

Tengerjáró ügyeleti telefonszáma: (+36-70) 4545-554.

A katalógusban/szórólapokon esetlegesen előforduló sajtóhibákért felelősséget nem vállalunk.

Felelős kiadó:

Tengerjáró Kft.

Figyelemmel a Ptk 6:78§-re nyilatkozom:

Tudomással bírok arról, hogy

• az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

• külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak.

• külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől, és a leírt feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

A fentiek alapján kijelentem, hogy:

• az utazásszervező lehetőséget biztosított, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerjem az általános szerződési feltételeket, és ezeket elfogadom

• az utazásszervező külön tájékoztatott minden olyan feltételről, ami eltér a szokásos gyakorlattól, a felek között korábban alkalmazott feltételtől, amelyeket kifejez

 

Utas(ok) neve:

Hajó neve:

Foglalási szám:

Utazás időpontja:

 

 

Dátum:

 

 

Megrendelő aláírása: